هیئت مدیره مارین آسا

 

مشخصات اعضاء هیئت مدیره شرکت بازرسی فنی مارین آسا (سهامی خاص)

رئیس هیئت مدیره : سيد جواد نقويان
نایب رئیس و عضو هیئت مدیره : عبدالرضا شتائی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره : منوچهر جانی