مشخصات اعضاء هیئت مدیره شرکت بازرسی فنی مارین آسا (سهامی خاص)
رئیس هیئت مدیره : سيد جواد نقويان
نایب رئیس و عضو هیئت مدیره : عبدالرضا شتائي
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره : منوچهر جاني