خدمات شرکت

مارین آسا

مارین آسا

انجام خدمات آموزشی

نظارت و کنترل

بازرسی و نظارت

بر ساخت قطعات و دستگاه های مورد نیاز

بازرسی فنی

دیگهای بخار و تاسیسات

بازرسی و نظارت

بر ریخته گری قطعات سنگین

۰۹۱۲۷۳۸۶۰۲۶